GAMES

Erasmus+ projekts GAMES

GAMES – vadlīnijas, kā panākt vienlīdzīgāku vadību sportā.


Dzimuma līdztiesības ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām  un Olimpiskās kustības principiem.  Saskaņā ar Starptautiskās Olimpiskā komitejas (SOK) uzdevumiem “Olympic Agenda 2021” https://olympics.com/ioc/olympic-agenda-2020, SOK  ir izvirzījis mērķi – noteikt minimālo sieviešu pārstāvniecību 30% savās pārstāvētajās struktūrās, un pieņemt papildus pasākumus, kuri palīdzētu sasniegt šo mērķi. Neraugoties uz pašreizējo politiku un stratēģiju dati liecina, ka dzimumu līdztiesības īstenošana vadošos amatos un lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī dzimumu līdztiesības izpratne Eiropas  Nacionālajās Olimpiskajās komitejā  (Eiropas NOK) ir nepietiekama. Sievietes, joprojām,  ir lielā mērā nepietiekami pārstāvētas vadošajos  amatos, uz šo brīdi  Eiropas NOK (50) 5 sievietes ir prezidenta un 11 ģenerālsekretāru amatā. Projekta GAMES vīzija ir veicināt sieviešu iesaisti sporta organizāciju vadībā un  lēmumu pieņemšanas procesos. Tāpēc ir paredzams, ka projektam būs izšķiroša nozīme, lai partneri (un to biedri, saistītās organizācijas) varētu īstenot politiku, lai panāktu dzimumu līdztiesību vadošajos amatos.


Projekta partneri - https://games-project.com/meet/


Projekta mērķis

Uzlabot  dzimumu līdztiesību Nacionālo Olimpisko komiteju (NOK) galvenajās vadības un lēmumu pieņemšanas pozīcijās, veicinot strukturālas  izmaiņas  pārvaldībā, uzlabojot izpratni par  esošajām kultūras  barjerām un mudinot NOK sadarboties ar savām biedr organizācijām (Sporta federācijām), lai radītu ilgtspējīgas pārmaiņas.


Projekta uzdevumi

  • Esošās situācijas analīze par NOK statusu attiecībā uz dzimu līdztiesības politikas īstenošanu;
  • “Pasākumu, aktivitāšu kopums” (“Global Pool of action”) izstrāde un apstiprināšana, kas iedalīta galvenajās jomās ( t.i. struktūras pārmaiņas, kultūra, tradīcijas utt.), lai īstenotu politiku dzimumu līdztiesības veicināšanai Eiropas NOK.
  • Pielāgotu rīcības plānu izstrāde un īstenošana, lai veicinātu dzimumu līdztiesību politikas ieviešanu, stratēģijas izveidi vadošos amatos, lai novērstu dzimumu atšķirības katrā no Projekta partneru organizācijām.
  • “Pasākumu, aktivitāšu kopuma” (“Global Pool of action”) paziņošana un  izplatīšana citām NOK un ieinteresētajām personām, organizācijām sporta jomā.

 

Galvenās aktivitātes  -  

  • Vajadzību novērtējums un pamat pētījums;
  • Anketēšana- dzimumu līdztiesības kapacitātes noteikšana  projekta partneru NOK un to  biedr organizācijās;
  • Izstrādāt - “Pasākumu, aktivitāšu kopums” (“Global Pool of action”)

Tiks izstrādāts vadlīniju materiāls, kas būs  publiski pieejams, tas  dos iespējas NOK un citām sporta organizācijām veicināt  dzimu līdztiesību vadības līmenī.

  • Nacionālo rīcības plānu izstrāde.
  • Katra  projekta partnera organizācija izstrādās  vadlīnijas, kas  sniegs pielāgotu risinājumus dzimumu līdztiesības veicināšanā vadības līmenī.

Dokumenti

<- Atpakaļ uz erasmus +