Šodien Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK)  Finanšu komisijas sēdē tika panākta vienošanās ar Šaušanas federāciju par valsts budžeta līdzekļu daļēju atguvi, sekojot Valsts kontroles (VK) ieteikumiem, kas tika formulēti Revīzijas ziņojumā “Biedrības Latvijas Olimpiskās komitejas rīcība ar piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem”, un kuri uzdod atgūt naudas līdzekļus no sporta organizācijām, kurās konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi un finanšu atskaites dokumentu atkārtota iesniegšana vairākās sporta organizācijās.

Kā jau iepriekš tika ziņots, Valsts kontrole, veicot revīziju par valsts piešķirtā finansējumu lietderīgu izmantošanu sporta organizācijās 2019. un 2020. gadā, Šaušanas federācijā konstatēja finansējuma izlietojumu neatbilstoši normatīvajiem aktiem 27 893,13 euro apmērā,  un pieprasīja LOK atgūt šos naudas līdzekļus.

Šodien ziņojot par radušos situāciju un veicot uzrādīto pārkāpumu analīzi, jaunievēlētais Šaušanas federācijas prezidents Raimonds Bergmanis atzina, ka  11270,60 euro  ir izlietoti neatbilstoši normatīvajiem aktiem, un  šī  summa būtu atmaksājama valsts budžetā, atbilstoši savstarpēji saskaņotam grafikam starp LOK un  viņa pārstāvēto federāciju.

Savukārt par pārējās summas 16 620,53 euro apmērā lietderīgu izmantošanu tiks veikta neatkarīgas auditoru kompānijas revīzija nolūkā izvērtēt federācijas minēto atskaišu atbilstību sākotnēji noteiktajam izlietojuma mērķim, un pēc šīs revīzijas par šo summu tiks precizēts valsts budžetā atmaksājamās summas apmērs.

LOK Finanšu dienesta vadītāja Aija Buša: “LOK finanšu politikas pamatprincipi ir sportam atvēlētā finansējuma, tai skaitā valsts budžeta līdzekļu, lietderīga izmantošana, nodrošinot tā uzraudzību un caurrskatāmību. Tieši tāpēc esam gandarīti, ka beidzot ir panākta vienošanos ar Šaušanas federācijas jauno vadību, ka federācija atmaksās valsts budžeta līdzekļus, ko VK  ir uzrādījusi kā nelietderīgi izmantotus.”

Šaušanas federācijas prezidents Raimonds Bergmanis atzīst: “Esmu ieinteresēts pēc iespējas drīzākā laikā atrisināt šo  iepriekšējās  federācijas vadības atstātā “mantojuma” problēmu. Pusgada laikā pēc VK Revīzijas ziņojuma esam veikuši organizācijas iekšējo auditu, sakārtojuši visu normatīvo dokument bāzi, lai nodrošinātu valsts piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību un caurskatamību. Patlaban esam panākuši vienošanos ar LOK, ka atbilstoši grafikam valsts budžetā ir atmaksājami tie naudas līdzekļi, kuru izmantošanu atbilstoši mērķim nevar pierādīt.”

Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta institucionālie partneri  - Latvijas izglītības un zinātnes ministrija, AS “Latvijas Valsts Meži” un SOK Olimpiskā Solidaritāte; LOK Zelta partneri - mazumtirdzniecības tīkls “Rimi Latvia” un AS “LNK Industries”; kā arī LOK informatīvie partneri – SIA “Visual Media”, SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi””, AS “Radio SWH” un “TV3 Group”.